You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
نیوتن صنعت نیوتن صنعت نیوتن صنعت نیوتن صنعت

تولید ماشین های قطعه شویی

دستگاههای قطعه شویی تولید شده در این گروه صنعتی بسیار حایز اهمیت هستند که به چند نکته مهم می پردازیم.

ضخامت ورق بدنه و جنس آن: در این گروه ورق بدنه ی دستگاهها از ضخامت 3 میل و 4 میل استفاده می شود و جنس آن نیز بسته به سفارش فولاد، فولاد ضد زنگ و یا استیل می باشد.

سیستم گرمایش: در این گروه سیستم گرمایش به نحوی است که از حداکثر راندمان حرارتی استفاده شده و ظرف مدت زمان زیر یک ساعت، آب مخزن به دمای مورد نظر خواهد رسید.